O službi

U okviru Službe za patološku anatomiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Vrši se patološko-anatomska obdukacija umrlih sa kompletnim patološkim analizama, vrši pripremanje i analize histoloških tkiva sa obdukcjom i biopsijom na nivou svjetlosnog mikroskopa. Vrši citologiju za analize citoloških uzoraka. Obavlja i druge poslove za potrebe ustanove i Službe za mikrobiologiju.